เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก : เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร เข้าใจถึงความแตกต่าง วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถฟังคำศัพท์ ประโยค เรื่องราว บทสนทนา จากนิทาน ละคร เพลง ภาพยนตร์ จับใจความสำคัญ ตอบคำถาม โดยให้เหตุผล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมทั้งสามารถใช้ภาษา เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

GalleryMind Mapping แสดงกระบวนการทำงานก่อนที่จะเป็นแผนการสอน


กระบวนการทำงานก่อนที่จะออกมาเป็นแผนการเรียนของ Quarter 1/2558 ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2
      กระบวนการแรกคือ เราต้องเลือกหัวข้อ(The Story) ที่เราสนใจมาก่อน อาจจะมาจากอินเตอร์เน็ต นิตยสาร ข่าว เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น
เช่น Apple for Teacher ( Short Story)
       Animal Farms ( Short Story)
       This is me. (Song)
       Into the Wood (Movie) เป็นต้น
     กระบวนการต่อมา คือศึกษาเนื้อเรื่องนั้นๆว่าตรงตามหรือสอดคล้องหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษตัวไหน หลังจากนั้นก็ลองออกแบบ Mind Mapping เป็นของตัวเองMind Mapping (ครั้งที่ 1 )
หลังจากที่ส่งให้ครูณี(ครูพี่เลี้ยง)ดู ผลปรากฎว่า "ต้องทำใหม่" เพราะว่ายังไม่โอเคร พี่ณีและพี่จุล(พี่ที่คอยดูแลเรื่องการเขียนแผน) ก็เลยให้ลองศึกษาดู Mind Mapping ที่ได้ใช้จริงๆใน Quarter ที่แล้ว หลังจากนั้นก็ร่างขึ้นมาอีกรอบ


Mind Mapping ร่างรอบที่สอง


Mind Mapping ฉบับสมบูรณ์

      กระบวนการที่สามคือ ทำปฏิทินการศึกษา Quarter 1/258 ในปฏิทินจะประกอบด้วย 
ชื่อ Theme (ชื่อเนื้อเรื่อง) และ Grammar(หลักไวยากรณ์)ในแต่ละสัปดาห์จนครบ 11 สัปดาห์

      หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์หลักสูตร เป็นการบวนการที่เราต้องวิเคาระห์แล้วว่าเนื้อหา เรื่องสั้นที่เราเลือก กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศสาระที่เท่าไหร่? ตัวชี้วัดข้อไหน?
เช่น
เรียนเรื่อง Fast Food
สอดคล้องกับสาระ 1
มาตราฐานที่ ๑.๑ 
นักเรียนสามารถ อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่านได้(ม.๑/๒)
มาตรฐาน ต ๑.๒
พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม(ม.๑/๔)  
มาตรฐาน ต ๑.๓
พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญและการวิเคราะห์ของเรื่อง 
Fast food ได้(ม.๑/๒) 
สอดคล้องกับสาระ 2 
มาตรฐาน ต ๒.๑  
ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการพูด การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม(ม.๑/๑)
สอดคล้องกับสาระ 3
มาตรฐาน ต ๓.๑  
ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน(ม.๑/๑)
สอดคล้องกับสาระ 4
มาตรฐาน ต ๔.๑ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยการนำเสนอการแสดงความคิดเห็นแบบง่ายๆ
(ม.๑/๑)
       กระบวนการสุดท้าย คือ การเขียนแผนการสอน ซึ่งการเขียนแผนการสอนครั้งนี้ เราก็คิดกิจกรรม (Activities) เกมส์ (Games) และ ใบงาน (Flipped Classroom) แล้วก็ให้ครูพี่เลี้ยงช่วยดูและช่วยแนะนำค่ะ 
                                                                                                      รุ่งทิวา   ตำรารัมย์(นักศึกษาฝึกสอน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น